วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566

โครงการกิจกรรม วันดินโลก Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต

โครงการกิจกรรม วันดินโลก Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต

ณ ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเรรูนคร และบุคลากร เข้าร่วมเปิดงานกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 "World Soil Day" จังหวัดนครพนม โดยนายภัทรชัย หาญวิศิษฏ์ นายอำเภอเรณูนครเป็นประธานในพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในฐานะทรงเป็น "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม"

วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภาคเรียนที่ 1/2566 ในวันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วัดโพธิ์ศรี หมู่ 1 ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภาคเรียนที่ 1/2566

ในวันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วัดโพธิ์ศรี หมู่ 1 ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม


รายงานสรุปผล การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

 

รายงานสรุปผล การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

วันที่ 21 มิถุนายน 2566

ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการ/ย.พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล/โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

 

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

  กิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน

หลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตร การค้าออนไลน์

วันที่ 28-31 เดือน ,สิงหาคม พ..2566

สถานที่ดำเนินการ  ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเรณูนคร

 

  

วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรร่วมกับภาคีเครือข่าย ขบวนแห่ดอกไม้ และเทพีสรงกรานต์ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม วันที่ 12-13 เมษายน 2566

 

ภาพกิจกรรร่วมกับภาคีเครือข่าย ขบวนแห่ดอกไม้ และเทพีสรงกรานต์ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

วันที่ 12-13 เมษายน 2566

 
 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

กศน.ตำบลนาขาม เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตยกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ หลักสูตรพลเมืองแก่ประชาชน วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
 กศน.ตำบลนาขาม เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตยกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ หลักสูตรพลเมืองแก่ประชาชน วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 


ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประซาธิปไตย ตำบลนาขาม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ณ กศน.ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม วันที่ 8 เดือน สิงหาคม 2566

 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประซาธิปไตย  ตำบลนาขาม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖  ณ กศน.ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม วันที่ 8 เดือน สิงหาคม 2566
วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

โครงการกิจกรรม วันดินโลก Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต

โครงการกิจกรรม วันดินโลก Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต ณ ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  วันที่ 14 ธ...