วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภาคเรียนที่ 1/2566 ในวันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วัดโพธิ์ศรี หมู่ 1 ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภาคเรียนที่ 1/2566

ในวันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วัดโพธิ์ศรี หมู่ 1 ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม


รายงานสรุปผล การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

 

รายงานสรุปผล การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

วันที่ 21 มิถุนายน 2566

ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการ/ย.พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล/โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

 

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

  กิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน

หลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตร การค้าออนไลน์

วันที่ 28-31 เดือน ,สิงหาคม พ..2566

สถานที่ดำเนินการ  ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเรณูนคร

 

  

โครงการกิจกรรม วันดินโลก Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต

โครงการกิจกรรม วันดินโลก Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต ณ ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  วันที่ 14 ธ...