วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

โครงการภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

 

กศน.ตำบลนาขาม นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

ณ ห้องประชุม  กศน.อำเภอเรณูนคร อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม

วันที่ 20 - 23 มกราคม 2566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยกระบวนการของโครงงาน

 

กศน.ตำบลนาขาม 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยกระบวนการของโครงงาน 

ณ ห้องประชุม  กศน.อำเภอเรณูนคร อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม

วันที่ 18 มกราคม 2566

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภาคเรียนที่ 1/2566 ในวันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วัดโพธิ์ศรี หมู่ 1 ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

  โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภาคเรียนที่ 1/2566 ในวันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วัดโพธิ์ศรี หมู่ 1 ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวั...